Artikel 1 Toepassing.

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Gelderdrone eerst, indien zulks door Gelderdrone schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld.
 4. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ten behoeve van Gelderdrone, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Gelderdrone werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering door Gelderdrone van enige opdracht ingeschakeld zijn en voor alle personen voor wier handelen of nalaten Gelderdrone aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

Artikel 2 Offertes.

 1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm.
 2. Gelderdrone kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 3 Overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen Gelderdrone en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop Gelderdrone een door de opdrachtgever akkoord bevonden offerte (mondeling en/of schriftelijk) ontvangt, welke een geldigheidsduur heeft die op het tijdstip van ontvangst door Gelderdrone (nog) niet is verlopen.
 2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Gelderdrone eerst bindend, indien en voor zover deze door Gelderdrone schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

 

Artikel 4 Prijzen.

 1. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW.
 2. Voor het eerste uur wordt altijd een volledig uurtarief in rekening gebracht.
  Daarna worden de uur prijzen in blokken van 10 minuten berekend.
 3. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de opdracht- gever, hetzij een omstandigheid waarin de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Gelderdrone behoudt zich het recht voor om meerwerk, voortvloeiend uit de overeenkomst, te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigd eindbedrag, met een maximum van 10% over het geoffreerde eindbedrag.

 

Artikel 5 Levering.

 1. Gelderdrone zal de diensten leveren op het tijdstip dat overeengekomen is in de opdracht.
 2. Door Gelderdrone gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij overeenkomst voorzien, zijn voor rekening voor de opdrachtgever.
 3. Gelderdrone zal de originele beelden, en het gemonteerde eindproduct maximaal 1 kalenderjaar bewaren geldende vanaf de datum van aflevering, daarna wordt u op de hoogte gesteld van verwijdering van de beelden, u kunt altijd een kopie van de bestanden opvragen voor uw eigen archief.

 

Artikel 6 Betaling.

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Gelderdrone bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 2. Betaling in termijnen is niet mogelijk. De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
 3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Gelderdrone is ontvangen, is opdrachtgever aan Gelderdrone een rente van 5% per maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag van de algehele betaling.
 4. Kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens Gelderdrone ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. Zo lang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten en kosten zoals vermeld in het voorgaande lid 3 en 4 heeft voldaan, behoudt Gelderdrone zich het eigendom van de goederen (hard- en software, systemen en data) voor.
 6. Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de geleverde diensten en producten heeft voldaan mag opdrachtgever op geen enkele wijze gebruik maken van de geleverde producten c.q. diensten.
 7. Voor opdrachten waarvan het geoffreerde hoger ligt dan €2000,- wordt een aanbetaling van 50% verwacht. De resterende 50% van het bedrag zal dan uiteindelijk bij oplevering moeten worden voldaan

 

Artikel 7 Annulering.

 1. Annulering van de opdracht is alleen schriftelijk mogelijk, alle andere wijzen worden niet geaccepteerd.
 2. In geval van annulering zal Gelderdrone reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
 3. De regeling bij annulering in geval van overmacht kan bestaan uit een eventuele ontbinding van de overeenkomst of het afspreken van een nieuwe opnamedatum.
 4. Mocht het weer het niet toelaten opnames te maken op de opnamedag, dan is dit overmacht en kan geen van beide partijen aansprakelijk worden gesteld. Er wordt waar mogelijk gekeken naar een alternatieve datum voor de opnames.

 

Artikel 8 Overmacht.

 1. Onder overmacht zoals gesteld in artikel 7 lid 4 is sprake in het geval van:
  – overlijden van opdrachtgever(s), betrokkene(n) of een familielid in de eerste of tweede graad.
  – acute ziekenhuisopname van de opdrachtgever(s), betrokkene(n).
  – weersomstandigheden zoals neerslag en/of harde wind (boven 4bft)
 2. Onder overmacht ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door Gelderdrone wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gelderdrone geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gelderdrone niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  In het bijzonder (maar niet uitsluitend) geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, maatregelen van overheidswege, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden, brand, technische- en/of computerstoring of andere ernstige storingen bij Gelderdrone of dat van door haar ingeschakelde derden. Ziekte van personeel of gehuurde crew leden worden daaronder eveneens begrepen.
 3. Bij overmacht heeft Gelderdrone het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Gelderdrone in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
 4. Voor zover Gelderdrone ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gelderdrone gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 5. In geval overmacht conform lid 2 zal Gelderdrone de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening brengen, waaronder eventuele reis- en verblijfkosten.

 

Artikel 9 Reclamatie.

 1. Eventuele reclamaties met betrekking tot door Gelderdrone geleverde diensten en/of producten, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen veertien dagen na respectievelijk levering van de diensten en/of producten, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, bij Gelderdrone te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden.
 2. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte diensten en/of zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gelderdrone en op de wijze zoals door haar aangegeven.

 

Artikel 10 Garantie.

 1. Gelderdrone garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Gelderdrone de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Gelderdrone, en voorzover mogelijk, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Gelderdrone te retourneren en de eigendom daarover aan haar te verschaffen.
 3. De in deze voorwaarden genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gelderdrone opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

Artikel 11 Auteursrechten.

 1. Het auteursrecht op alle door Gelderdrone geproduceerde producties en media blijft ten alle tijden berusten bij Gelderdrone . Openbaarmaking of gebruik van video(fragmenten) anders dan eigen gebruik is zonder schriftelijke toestemming van Gelderdrone uitdrukkelijk verboden.
 2. Indien een overtreding inzake artikel 11 lid 1 door Gelderdrone wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een boete van 1.000 Euro in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt Gelderdrone zich het recht voor om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Hieruit voortvloeiende uitspraak zal voor beide partijen bindend zijn. Een eventueel opgelegde gerechtelijke boete en/of schadevergoeding zal direct opeisbaar zijn.
  • Op Artikel 11 punt 1 en punt 2 kunnen project- of opdracht gericht afspraken worden gemaakt waardoor punt 1 en punt 2 kunnen komen te vervallen en/of worden aangepast aan de desbetreffende opdracht. 
 3. Auteursrecht geldt voor Gelderdrone, en alle aanverwante domeinen nml.
  1. http://www.agrarischvastgoed.eu
  2. http://www.agrivideototaal.nl
  3. http://www.landbouwvideo.nl
  4. http://www.loonwerkvideo.nl
  5. http://www.trekkerfilmpje.nl
  6. http://www.trekkerfoto.nl
  7. http://www.trekkervideo.nl
  8. http://www.vastgoedfoto.eu
  9. http://www.vastgoedvideo.eu
  10. http://www.vastgoedvideopromotie.nl
 4. Opdrachtgever vrijwaart Gelderdrone voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door Gelderdrone geleverde producties aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Gelderdrone tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Gelderdrone, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 7. Alle door Gelderdrone eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gelderdrone worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 8. Gelderdrone behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Gelderdrone wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Gelderdrone is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Gelderdrone is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gelderdrone of haar medewerkers.
 4. Gelderdrone is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gelderdrone is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen van de Gelderdrone.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Gelderdrone voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gelderdrone toerekenbaar is.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Gelderdrone voor eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schending van privacy van derden.

 

Artikel 13 Ontbinding.

 1. Onverminderd het bepaalde onder “Betalingen” wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14 Recht.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gelderdrone partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag.

(voor het laatst bijgewerkt d.d. vrijdag 19 juni 2020)